Algemene voorwaarden

Geheimhouding:

Daalmans Organisatieontwikkeling, hierna te noemen Daalmans, leeft strikte geheimhouding na voor alle informatie van haar klanten, variŽrend van naam en soort opdrachten tot en met het intellectuele en industriŽle eigendom van de opdrachtgever.

Eigendomsrecht materialen:

Daalmans zal tijdens de opdrachten materialen (presentaties, hand outs en teksten) gebruiken die soms in opdracht van de klant zijn gemaakt. Het auteursrecht van deze materialen blijft bij Daalmans. De opdrachtgever is gemachtigd deze materialen voor interne doeleinden te gebruiken. Gebruik van deze materialen voor externe en/of commerciŽle doeleinden kan alleen na schriftelijke toestemming van Daalmans inzake het auteursrecht van deze materialen.

Annuleringsbeleid:

  • Annulering van individuele afspraken kan kosteloos plaatsvinden indien deze minimaal 48 uur vooraf geschiedt.
  • Bij annulering van individuele afspraken binnen 48 uur wordt 2 uur in rekening gebracht.
  • Annulering van trainingen en activiteiten die minimaal 1 dag duren, kan kosteloos plaatsvinden indien deze minimaal 1 maand voorafgaand geschiedt.
  • Bij annulering van trainingen en activiteiten die minimaal 1 dag duren binnen deze periode wordt 100% in rekening gebracht.

Leveringsvoorwaarden:

  • Opdrachten door Daalmans uitgevoerd worden altijd voorafgegaan door een offerte waarin de wederzijdse verplichtingen worden beschreven
  • Geoffreerde bedragen zijn altijd exclusief BTW. Voor meerjarige opdrachten wordt de prijs per uur/dagdeel jaarlijks per 1 januari aangepast met een percentage dat in de buurt van de inflatie van het afgelopen jaar ligt.
  • Een klant die diensten afneemt van Daalmans verplicht zich de notaīs die verzonden zijn binnen 14 werkdagen te betalen tenzij er een schriftelijke overeenkomst is om een andere termijn te hanteren. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.
    Daalmans heeft het recht om vanaf het moment van in gebreke zijn de wettelijke rente te heffen over het uitstaande bedrag.

Verantwoordelijkheid:

Daalmans Organisatieontwikkeling kan in haar werkzaamheden adviezen geven en mogelijk betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van activiteiten bij klanten. De opdrachtgever blijft echter 100% verantwoordelijk voor de uitvoer van die adviezen en de gevolgen daarvan, ook in die gevallen waar Daalmans op enigerlei wijze betrokken is bij de uitvoering. Indien klanten deelnemen aan trainingen, waaronder outdoor activiteiten, zal Daalmans al het mogelijke doen om de veiligheid te waarborgen en de trainees te instrueren. Deelname aan deze trainingen zal echter altijd onder volledige verantwoordelijkheid van de klant c.q. de opdrachtgever zelf zijn. Indien Daalmans wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade door nalatigheid of opzet, zal Daalmans deze aansprakelijk nooit meer bedragen dan Ä 1.250.000 per aanspraak, met een maximum van Ä 500.000 voor schade door brand en/of explosie.