Dashboard

DASHBOARD

Het dashboard


Deze VeiligheidsIndex beoogt het niveau van veiligheid in de diverse deelprocessen in kaart te brengen en samen te vatten in een totaalbeoordeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van terugkijkende meetmethodes (bijvoorbeeld tellen aantal en ernst incidenten), de zogenaamde “lagging indicators” en van voorspellende meetmethodes, de zogenaamde “leading indicators”.


Doorgaans wordt veiligheid gedefinieerd door het ontbreken van het tegenovergestelde, door de afwezigheid van incidenten. Dit is echter een drogreden. Blijdschap wordt immers ook niet gedefinieerd door het ontbreken van depressie.


Veiligheid wordt hier gedefinieerd als de waarborg van integriteit van mens en omgeving in processen. Deze waarborg kan het beste verkregen worden door processen die “in control” zijn, het uitvoeren van processen zoals ze bedoeld zijn. Volgens deze definitie kennen zowel veiligheid, kwaliteit als de beoogde uitkomst (bijvoorbeeld winst) van een proces dezelfde basis.

De veiligheidsIndex


Centraal op het dashboard staat de veiligheidsIndex. Deze geeft in een oogopslag een indicatie van de huidige staat van veiligheid. De Index is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Die allemaal afzonderlijk visueel zijn gemaakt op het dashboard.


De hoogte van het Indexcijfer kan variëren tussen 0 en 100, hoe hoger het cijfer, hoe beter het gaat. Het kan gezien worden als een rapportcijfer. Onder de 50 punten is de situatie zorgwekkend, 70 punten verwijst naar voldoende veiligheid met duidelijke verbeterpunten, 90 punten toont een hoge mate van volwassenheid op het gebied van veiligheid.

De score komt tot stand door een optelsom van 6 hoofdcomponenten, die weer een samenvatten zijn van een 30-tal onderliggende processen op het gebied van techniek/hardware/gereedschap, van procesvoering/regelnaleving en tot slot van veilige sturing/gedrag.

Waarnemingen


Bijdrage aan de VeiligheidsIndex: 30 Indexpunten op basis van antwoorden op 6 thematische vragenlijsten.

  • 10 punten door de score op “algemene indruk” door alle waarnemers. De hierbij horende vragen staan aan het begin van elke vragenlijst.

  • 4 punten voor de beoordeling van specifieke thema’s, te weten gedrag, omgeving, kunstwerken, wegen en spoorse veiligheid. Elk thema wordt met 5 tot 15 vragen bevraagd via de website


Ongeval + HiPo


Het aantal en de ernst van ongevallen.

Bijdrage aan de VeiligheidsIndex: 0 tot 25 Indexpunten.

 • Startniveau bij geen incidenten: 25 Indexpunten.

 • Aftrek van punten indien er sprake is van een of meer incidenten

 • Klasse 1 incident (alleen korte medische behandeling, verzuim kleiner dan 8 werkuren):

  5 Indexpunten aftrek

 • Klasse 2 incident (verzuim langer dan 8 werkuren en/of tijdelijk aangepast werk): 10

  Indexpunten aftrek

 • Klasse 3 incident (langdurig verzuim, invaliditeit of dood): 25 Indexpunten aftrek.

 • Normering van incident op basis van 10.000 gewerkte uren in een maand.

 • Speciale aftrek van 10 punten kan plaatsvinden bij een bijna ongeval met zeer hoge

  potentiële schade.

Werkplekinspecties


Bijdrage aan de VeiligheidsIndex: 10 Indexpunten op basis van antwoorden van inspecteurs (projectmanagement, corporate staf + ingehuurde consultants). Het materiaal wordt o.a. verkregen via rapportage van Safety Walks en Werkplekinspecties. Tijdens deze inspecties worden de basisrisicofactoren beoordeeld. De rapportage is gebaseerd op basis van de 5 meest zichtbare risicofactoren. Per factor worden 3 Indexpunten toegekend indien er door de inspecteurs geen duidelijke verbeterpunten worden geconstateerd. Hoe meer geconstateerde verbeterpunten, hoe meer aftrek.

Meldingen en bijna ongevallen


Het aantal meldingen van gevaarlijke situaties/verbetervoorstellen en voorvallen.

Bijdrage aan de VeiligheidsIndex: 10 Indexpunten.

  • 0,5 Indexpunt per erkende melding / voorstel van een statische situatie, met een

   maximum van 5 Indexpunten. Erkenning wordt verkregen als het management het

   voorstel / de melding zinvol vindt en er een wijziging/aanpassing is voorgesteld.

  • 1 Indexpunt per melding van een onveilig voorval met een maximum van 5 punten.

Beleving medewerkers


Bijdrage aan de VeiligheidsIndex: 10 Indexpunten op basis van antwoorden van uitvoerende medewerkers. Antwoorden worden verzameld door externe interviewer of via invullen vragenlijst op een website. De vragen betreffen drie thema’s: perceptie van management, van eerstelijns leidinggevenden en van collega’s. de vragen hebben steeds betrekking op gedrag en vooral de intentie tot veilig werken. Dit onderdeel is wetenschappelijk gezien het best onderbouwd als zijnde een leading indicators.

Opvolging meldingen


Bijdrage aan de VeiligheidsIndex: 10 Indexpunten.
Berekeningswijze: het percentage op tijd afgeronde meldingen in een maand, gedeeld door 10

Verloop totaal score


In deze grafiek is in een oogopslag te zien hoe de index verloopt.

Brain Based Safety beoogt veiligheid in organisaties te bevorderen middels veilig gedrag. Het is gebaseerd op recente kennis van het brein. Het verklaart hoe veilig gedrag ontstaat, waarom we dingen doen of laten en hoe dit wordt beinvloed. De kernboodschap is dat de basis van veilig gedrag aangeboren is.